Burs Yönergesi

Gösterim: 15085

ŞANLIURFA VAKFI BURS YÖNERGESİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1-Bu Yönergenin amacı çalışkan, başarılı ve toplumsal duyarlılık alanında kendini geliştirmeye, Vakıf çalışmalarına katkıda bulunmaya istekli, ihtiyaç sahibi Şanlıurfalı ve Şanlıurfa Kütüğüne kayıtlı lisans öğrencilerine destek sağlamak amacıyla, burs verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2-Şanlıurfa Vakfı Vakıf Senedinin 5 inci maddesinin (b) bendine dayanmaktadır.

Burs komisyonu ve görevleri

MADDE 3–(1) Burs Komisyonu: Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından oluşan komisyondur.

(2) Görevleri

a)Yıl içinde kaç öğrenciye burs verileceğini ve bir öğrenciye verilebilecek aylık burs miktarını belirlemek.

b)Gelen burs taleplerini değerlendirmek.

c)Burslarla ilgili işleyiş ve itirazları sonuçlandırmak.

d)Verilecek burslara kaynak sağlamak amacıyla, yerel, ulusal, resmi, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerle iletişim sağlamak.

Burs verme koşulları

MADDE 4-(1) Burslardan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu Şanlıurfa doğumlu ve Şanlıurfa Kütüğüne Kayıtlı lisans, öğrencileri yararlanabilir.

(2)Lisans programlara kayıtlı öğrencilere verilecek burslar belirlenirken aşağıda kriterler göz önüne alınır ve değerlendirme yapılır;

a)Öğrencinin yıllık not ortalaması en az 2.50 olması veya üniversiteye yeni başlayan öğrencilerde ise ÖSS yerleşme belgesi,

b)Toplam kardeş sayısı ve okuyan kardeş sayısı,

c)Aile geliri ve herhangi bir sosyal güvenlik durumu,

d)Aile yapısı (boşanmış veya vefat etmiş olma durumu),

f)Ebeveynlerin ikamet ettiği konutun mülk veya kira olma durumu,

g)Ara sınıf Öğrencilerinin bir önceki yıldan kalan derslerinin olmaması,

h)Adayların herhangi bir kurum veya kuruluştan karşılıksız burs almıyor olmaları (Kredi Yurtlar Kurumunun verdiği Öğrenim ve Katkı Kredi hariç),

Hususları dikkate alınarak, Burs Komisyonunca belirlenen kontenjan durumuna bağlı burs verilecek öğrenciler belirlenir. Ayrıca, müracaat eden adaylardan ulaşılamayan ya da iki hafta içinde burs almak için Vakıfa müracaat etmeyenler burs haklarını kaybederler.

Bursun kesilme koşulları

MADDE 5-Burs verilen öğrencilere bursun kesilmesi durumları aşağıda belirtilmiştir.

a)Başvuru sırasında veya sonrasında eksik veya yalan beyanda bulunma,

b)Öğrencinin uyarma ve disiplin cezası alması,

c)Öğrencinin normal öğrenim süresini aşmamış olması,

d)Burs alan öğrencinin öğretim kurumundan ayrıldığında,

e)Öğrenci öğretim kurumundan, en az bir yarıyıl izin alması veya kayıt dondurması,

f)Kendi iradesi ile burs almaktan vazgeçmesi,

g)Öğrenci mazeretsiz üst üste 2 ay bursunu almaması,

durumlarında burs alan öğrencilerin bursları kesilir ve bir daha burs başvurusunda bulunamazlar.

 Burs başvuru şekli

MADDE 6-Burs alacak öğrencilerin Şanlıurfa Vakfı Vakıf Merkezine bizzat veya internet ortamında 7 nci maddede belirtilen süreler içinde başvurması gerekmektedir.

Burs başvuru süresi

MADDE 7-Burs başvuruları her yılın Eylül ve Ekim ayları arasında Vakıf Merkezine elden yapılır ve Vakıf Burs Komisyonunca değerlendirilir. Burs ilan takvimi Vakıf Web sayfasında ve ulusal-yerel basın yoluyla ilan edilecektir.

Burs verme başlangıç süresi

MADDE 8-Burs ödemeleri her yılın Kasım ayında başlar ve Haziran ayı dahil olmak üzere her öğretim yılı sekiz ay kesintisiz yapılır.

Başvurusu kabul edilenlerin getireceği belgeler

MADDE 9-Burs almayı hak eden öğrenciler aşağıda belirtilen evrakları belirlenen başvuru süresinde getirmeleri gerekmektedir.

a)Nüfus cüzdanı fotokopisi,

b)Sabıka kaydı,

c)Öğrencilik durumunu gösterir belge,(yeni kayıt olacakların ÖSS yerleşme belgesi)

d)Tüm aile fertlerinin gösterildiği vukuatlı nüfus kayıt örneği,

e)Bir adet güncel vesikalık fotoğraf,

f) Ebeveynlerin gelir durumunu gösteren belge.

 Vicdani Yükümlülük

MADDE 10-Öğrenimini tamamlayıp iş hayatına atıldıktan sonra, en az Şanlıurfa Vakfı’nın ödediği burs tutarını, başka bir öğrenciye verilmek üzere ödemeye başlamasını veya en az bir vatandaşımıza Şanlıurfa Vakfı’na bağışta bulunmasını sağlamaya çalışmayı vicdanî bir yükümlülük olarak bilip yerine getirmeyi kabul eder.

Ayrıca öğrenci mezun olduktan sonra Vakfın organizesinde yapılacak sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü görev alıp ve irtibatını Şanlıurfa Vakfı’ndan koparmayacağını taahhüt eder.

Hak talebinde bulunulmaması

MADDE 11-Bu Yönerge bursların tahsis ve takibi konusunda iç düzeni sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Yönerge hükümleri Şanlıurfa Vakfı’na bursiyerlere karşı bir taahhütü anlamına gelmez. Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından Şanlıurfa Vakfı Yönetim Kurulunun vazgeçmesi durumunda bursiyerler yönetmelik hükümlerine dayanarak herhangi bir hak talep edemezler.

Yürütme

MADDE 12-Bu Yönetmelik Şanlıurfa Vakfı Yönetim Kurulu’nca yürütülür.

Yürürlük

MADDE 13-İş bu yönetmelik 13 madde olarak hazırlanmış olup Şanlıurfa Vakfı Yönetim Kurulunun 27.11.2019 tarih 274 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.